Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Snažíme sa chrániť vaše súkromie, aby bol nákup u nás nielen pohodlný a výhodný, ale aj bezpečný. V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie ohľadom ochrany súkromia, spracovania dát, používania dát. Tento dokument obsahuje aj informácie o vašich právach a možnostiach, ktoré v súvislosti so spracovávaním údajov máte.

Základné informácie o nás:
Prevádzkovateľom www.peciatkypetrzalka.sk je:

SLOV-ALEX
Handlovská 26
851 01 Bratislava
IČO: 22 666 478
IČ DPH: SK 1020204944
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na: info@peciatkypetrzalka.sk

Aké údaje získavame:
Údaje potrebné na vybavenie objednávky, bez ktorých by nebolo možné vám objednávku vyhotoviť a dodať, ako napríklad meno, priezvisko, názov firmy, IČO, email, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Pokiaľ vykonávate platbu elektronickou formou bankovníctva, všetky vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú platby zadávate priamo banke. Platba sa vykonáva po presmerovaní na stránky banky. Banka nám poskytne informáciu o úspešnej či neúspešnej platbe. Banka nám nikdy neposkytuje údaje, ako zostatok na účte, prihlasovacie údaje, číslo karty a pod. Nemusíte mať preto obavu platiť elektronickou formou bankovníctva.

Pri využívaní našich služieb získavame údaje o tom, ako ich využívate. Napríklad recenzie, ktoré nám zašlete a správy, ktoré nám pomocou formulára odošlete. Taktiež získavame údaje o tom, z akého zariadenia ste nás navštívili (mobil, tablet, desktop), aby sme vedeli naše stránky optimalizovať pre vaše zariadenie a mohli ste tak našu stránku navštevovať bez prípadných chýb, či vysokej náročnosti na prenesené dáta.

Využitie údajov:
Pomocou údajov, ktoré získavame vám vieme dodať tovar, vyhotoviť tovar, viesť účtovníctvo, zaslať faktúru. Všetko v súlade s obchodnými podmienkami.

Kontaktné údaje využívame s cieľom oznámenia stavu objednávky, doručenie objednávky a pri reklamačnom procese.

Ako ukážkový príklad možno uviesť odporúčanie relevantných produktov a poskytovanie zliav na základe vašej histórie nakupovania na našej webstránke.

Ak nám udelíte súhlas pri tvorbe vašej objednávke , používame vaše údaje aj na ďalšie marketingové účely, ako relevantné príklady možno uviesť: emailové novinky, zasielanie zľavových kódov v rámci našej webstránky, či už na kvantitu položiek v rámci jednej objednávky alebo príslúšné produkty a konkrétne služby.

Bezpečnosť a ochrana:
Údaje používame na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, ako reakciu na nároky štátnych a iných orgánov, ktoré kontrolujú našu činnosť a na vymáhanie nárokov, ktoré nám vznikli.

Cookies:
Cookies sú malé úlomky údajov, ktoré slúžia predovšetkým pre uľahčenie práce s internetovými stránkami užívateľom. Cookies vám umožňuje zapamätať si vaše prihlasovacie údaje a iné úkony, ktoré uľahčujú nákup a prezeranie internetových stránok. Taktiež sa pomocou cookies snažíme pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke a ako by sme ju mohli zlepšiť. Cookies slúži aj ako nástroj, ktorý zaznamenáva počet návštev na stránke a podstránkach.

Cookies zabezpečujú fungovanie nákupného košíka a iné.

Údaje cookies naši dodávatelia analytických systémov anonymizujú. Do tejto oblasti patrí napríklad Google Analytics, ukazujúci návštevnosť stránok.

Možnosti ochrany údajov cookies:

Väčšina internetových prehliadačov obsahuje základné nastavenie, ktorým je možné činnosť cookies potvrdiť a následne akceptovať.
Internetový prehliadač je tiež možné nastaviť na blokovanie cookies na našej stránke, čím sa zabráni ich používaniu (ukladanie a ich činnosť).

Právna terminológia:
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás informujeme o právnych základoch.
Plnenie zmluvy
Vzniká objednaním tovaru, prejavením záujmu telefonicky, emailom, online, osobne, či formou listovej správy.
Súhlas
Súhlas nám udeľujete na základe jeho dobrovoľného prijatia, bez akéhokoľvek nátlaku.
Ako je súhlas s obchodnými podmienkami.

Plnenie našich zákonných povinností
Musíme uchovávať údaje o objednávke kvôli štátnym a iným orgánom, kvôli kontrole či sporom. Ďalej kvôli účtovníctvu, ktorého vedenie je zákonom predpísané.
Náš oprávnený záujem
Máme záujem zlepšovať naše služby k zvýšeniu vašej spokojnosti. Na tieto účely používame personalizáciu, marketingové činnosti a ochranu dát. Vždy zvažujeme či tieto údaje sú nevyhnutné, a iba v takom prípade dochádza k ich spracovaniu.
Sprístupňovanie údajov tretím stranám:
Údaje sprístupňujeme tretím stranám iba ak to od nás vyžadujú a majú na to dostačené odôvodnenie, nenarušíme tak neprimerane vaše súkromie a neporušíme tak legislatívu.
Tretie strany, ktoré môžu vyžadovať niektoré údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na svoju činnosť.

Pre potreby dopravy a doručenie tovaru:

– Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S;

Pre marketingové účely a účely zlepšovania služieb:

– Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (online marketing a analytika)

Pre iné účely:

Z právnych dôvodov údaje sprístupňujeme aj iným osobám, ak tak musíme z vyplývajúcich právnych predpisov, z požiadaviek štátnych orgánov, iných orgánov, na uplatnenie našich nárokov alebo obhajobu v konaniach, ktoré si uplatňujú voči nám. Napríklad súd, kontrolné štátne orgány, audítori, účtovníci.

Vaše údaje neprenášame do krajín mimo EÚ, naši partneri však takéto prenosy môžu uskutočňovať. Google Ireland Ltd. môže údaje prenášať do USA. Naši partneri však musia dodržiavať US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Chránime vaše údaje:
Je v našom najlepšom záujme, aby vaše dáta boli chránené. V súlade s požiadavkami legislatívy vykonávame všetky potrebné kroky, aby vaše údaje boli bezpečne uložené a chránené proti zneužitiu. Elektronické údaje uchovávame na serveroch poskytovateľa Websupport s.r.o., vaše dáta chránime pred únikom, poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Predávajúci ako prevádzkovateľ, týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“) je oprávnený v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať poskytnuté osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z vyššie uvedených zmluvných vzťahov, v ktorom vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých tovarov a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Doba uchovania dát:
Dáta budú uložené na dobu nevyhnutnú pre činnosti uľahčujúce zákazníkovi objednávkový proces a po dobu nevyhnutnú na marketingové účely a pre účely vyplývajúce z právnych dôvodov. Na vašu žiadosť môžu byť údaje odstránené alebo upravené mimo údajov, ktoré musíme uchovávať kvôli splneniu zákonom daných povinností.

Vaše práva:
Z dôvodu spracovania osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. Ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, budeme vás informovať do 30 dní o vybavení. V prípade odôvodnených prípadov, môže byť žiadosť vybavená v lehote prekračujúcej 30 dní. O takejto situácii vás ale budeme informovať.

Uplatniť vaše práva môžete na emailovej adrese: info@peciatkypetrzalka.sk

Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sa vaše osobné údaje u nás spracúvajú, máte právo požiadať o informáciu, aké údaje o vás spracúvame, dôvod, na aký ich spracúvame, komu sme ich poskytli, či sme ich poskytli do krajiny mimo EÚ a informáciu, dokedy budeme vaše údaje uchovávať.

Právo na opravu údajov

Pokiaľ máte informáciu alebo sa domnievate, že máme o vás nesprávne údaje, máte právo o ich opravu. V prípade potreby, nás môžete kontaktovať s vašou požiadavkou na info@peciatkypetrzalka.sk a údaje vám opravíme my.

Právo na vymazanie / zabudnutie

Máte právo na vymazanie údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ dané údaje nepatria do výnimiek, ktoré stanovuje zákon. Napríklad údaje potrebné na vedenie účtovníctva, ktoré je zákonom predpísané a sú splnené podmienky uvedené tu:
• Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané.
• Odvoláte váš súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré o vás máme a na ich spracovanie neexistuje iný právny základ.
• Zamietnete spracovanie vašich osobných údajov spracovaných na základe oprávneného záujmu alebo zamietnete spracovanie za účelom priameho marketingu na základe konkrétnej situácie, ktorá sa vás priamo týka a neprevažujú oprávnené dôvody na spracovanie, napríklad dôvody legislatívne.
• Osobné údaje sú nezákonne spracované.
• Zverejnené osobné údaje – v prípade, že boli u nás zverejnené vaše osobné údaje a vy požiadate o vymazanie osobných údajov, vymažeme aj takéto údaje. Našich partnerov, ktorí boli príjemcami vašich údajov požiadame o ich vymazanie z databáz. Príjemcovia vašich dát ich maju vymazať, ak to bude technicky možné s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov na dobu dočasnú pokiaľ sa vyskytnú nasledujúce prípady:
• V prípade, ak sa domnievate, že máme o vás nesprávne osobné údaje, obmedzenie bude trvať do nápravy správnosti osobných údajov.
• Pokiaľ je spracovanie protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie.
• V prípade, že pre nás už nie sú údaje na spracovanie potrebné, ale sú potrebné pre vás na vaše vlastné účely potrebné na uskutočnenie vašich právnych nárokov.
• Pokiaľ namietate voči spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenesenie údajov k inej strane

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame na základe súhlasu a (alebo) na základe zmluvy. Údaje vám musíme poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje máte možnosť preniesť aj k inej strane. V prípade, ak je to možné po technickej stránke, na vašu žiadosť prenesieme údaje priamo k prevádzkovateľovi, ktorého si sami zvolíte.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo namietať z dôvodov vašej konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme.

Podávanie sťažností

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s legislatívou, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, že žijete v zahraničí, máte právo podať sťažnosť na miestny dozorný orgán. Kontakt na dozorný orgán Slovenskej republiky sa nachádza tu.

Návrat hore