Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu PECIATKYPETRZALKA.SK

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je
Henrich Stroschneider SLOV-ALEX, so sídlom Handlovská 26, SK-851 01, Bratislava, IČO: 22 666 478, IČ DPH: SK 1020204944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 3800/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Henrich Stroschneider SLOV-ALEX , Handlovská 26, 851 01 Bratislava, IČO: 22 666 478,
DIČ: 2022532600
IČ DPH: SK2022532600
Prevádzka: Handlovská 26, 851 01 Bratislava
Telefón: +421 907 549 807
Email: info@peciatkypetrzalka.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru
Bajkalská 21/A, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava
Telefón: +421 2 58272 172, +421 2 58272 104, fax: +421 2 58272 170
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Objednávka

2.1. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu, kde kupujúci vyslovene potvrdzuje objednávku. Objednávka prostredníctvom e-mailu musí byť potvrdená písomne aj predávajúcim. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

2.2. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) informuje, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”),

b) informuje o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,

c) informuje o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy v týchto obchodných podmienkach,

d) informuje o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informuje na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava sa riadi cenníkom) a termín doručenia.

2.3. Po odoslaní a schválení objednávky sa kupujúcemu v prípade, že je to potrebné, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky ozve grafik, ktorý mu vyhotoví návrh, prípadne prekonzultuje hotový návrh.

2.4. Kupujúci plne zodpovedá za podklady, ktoré poskytol predávajúcemu za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv.

2.5. Finálny návrh grafik odošle na odsúhlasenie kupujúcemu. Po odsúhlasení návrhu kupujúcim, sa objednávka zrealizuje (vyhotoví). Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci.

2.6. Po odsúhlasení návrhu sa objednávka vyhotoví. V prípade doručenia kuriérskou alebo špedičnou službou príde kupujúcemu po odoslaní sms a e-mail s informáciami o prepravovanej zásielke.

3. Poskytovanie zliav a bonusov

3.1. Zľava bude poskytnutá predávajúcim po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

4. Dodacie podmienky

 

4.1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (pri objednávkach, ktoré obsahujú aj tvorbu alebo úpravu grafického návrhu a vyžadujú zaplatenie zálohy sa doba dodania stanovuje od záväzného odsúhlasenia návrhu a pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho).

4.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v nákupnom košíku v časti Doprava. Rozvoz tovaru je možný v rámci celej Slovenskej republiky. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný/odovzdaný jeho odovzdaním na prepravu alebo uložením na prevádzke pri osobnom odbere.

4.3. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, pokiaľ si objednávateľ pri objednávaní nezvolil elektronickú faktúru vo formáte PDF. Elektronickú faktúru objednávateľ obdrží e-mailom v momente expedovania tovaru.

4.4. Kupujúci je pri objednávaní informovaný o predpokladanom termíne dodania: na produktovej stránke, v nákupnom košíku v časti Doprava, v potvrdzujúcom e-maile. Termín sa môže predĺžiť o čas strávený tvorbou/úpravou grafického návrhu/dodávkou tovaru alebo čakaním na úhradu zálohy. Termín nemusí byť vzhľadom na krátkosť dodacej lehoty garantovaný v prípade náhlych udalostí znemožňujúcich včasné plnenie, ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniach vykonávajúcich zákazku.

4.5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v kvalite, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým, ako boli vykonané akékoľvek práce (napr. grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné) na objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.7. Pokiaľ kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do výroby, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí storno poplatok maximálne vo výške reálnych nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli s objednávkou, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5. Doprava

5.1. Doprava tovaru je zabezpečovaná Slovenskou poštou.

5.2. Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.3. Cena dopravy je 4.50€, pri objednávkach presahujúcich alebo ronajúcich sa 100€ je možné zvoliť free shipping. Osobný odber na prevádzke je bezpoplatku. Spôsob dopravy si môžete vybrať priamo počas tvorby objednávky v nákupnom košíku v sekcii Doprava.

5.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie tovaru z dôvodu nepredvídaných prekážok alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

5.5. V prípade, že kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy v dohodnutom časovom rozsahu a na dohodnutom mieste neprevezme od kuriéra alebo predávajúceho tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.

6. Platba za tovar

6.1. Všetky ceny za tovar a služby, ako aj všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

6.2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.3. Za tovar môže kupujúci zaplatiť následujúcimi spôsobmi:
• platba vopred bankovým prevodom,
• platba pri osobnom odbere

6.4. Pri osobnom odbere môže kupujúci zaplatiť aj kartou za tovar a služby v hodnote presahujúcej 50 € na odbernom mieste/prevádzke.

7. Reklamačný poriadok

7.1. Záruka
7.1.1. Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu PeciatkyPetrzalka sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, pričom kupujúci je povinný nahlásiť vadu ihneď po jej zistení.
7.1.2. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.
7.1.3. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

7.2. Reklamácia tovaru
7.2.1. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby je oprávnený reklamovať daný tovar u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho alebo v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Kupujúci sa môže informovať na telefónnom čísle +421 907 549 807 ako aj e-mailom na adrese info@peciatkypetrzalka.sk.
7.2.2. Zrýchlený online postup pri reklamácii:
pre rýchle a jednoduché uplatnenie reklamácie postupujte podľa tohto tohto návodu:
7.2.3. Štandardný postup pri reklamácii:

1. Kupujúci tovar, určený na reklamáciu, riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Na uplatnenie záruky musí kupujúci doručiť predávajúcemu všetky kusy reklamovaného tovaru.
2. K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a uvedie svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčnú adresu a číslo bankového účtu).
3. K zásielke pripojí doklad o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list za reklamovaný tovar.
4. Následne túto zásielku doručí na adresu predávajúceho: SLOV-ALEX, so sídlom Handlovská 26, SK-851 01, Bratislava, Slovenská republika. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
5. Predávajúci po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle kupujúcemu e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu v sprievodnom liste.
6. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

• predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
• predávajúci vadný tovar vymení.

9. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci reklamáciu vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
vrátením kúpnej ceny za tovar.

 

7.2.4. Reklamácia nekompletnosti zásielky
Po doručení zásielky kupujúcemu je kupujúci povinný si skontrolovať kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou. Prípadné rozdiely je povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že uvedená nekompletnosť sa vyskytovala už v čase prevzatia tovaru.

7.2.5. Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy
Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nevznikla na tovare škoda počas prepravy. Takisto je povinný spolu s tovarom dodať faktúru, ktorá slúži ako záručný list.

7.2.5.1. Kupujúci je oprávnený skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Takisto je povinný za tovar riadne zaplatiť, najneskôr v deň splatnosti, uvedený na faktúre.

7.2.5.2. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

7.2.6. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (Slov-alex s.r.o.) je Slovenská obchodná inšpekcia (Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť on-line platformu pre riešenie sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Výnimky z práva odstúpiť od zmluvy
Podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Všetky tovary vyrobené resp. upravené s využitím fotografickej predlohy od kupujúceho alebo akejkoľvek inej grafickej dizajnovej predlohy podľa požiadaviek kupujúceho, sú klasifikované ako tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a kupujúci v takýchto prípadoch nemôže v súlade s vyššie uvedeným zákonom odstúpiť od zmluvy.
Internetový obchod PeciatkyPetrzalka sa zaoberá najmä predajom tovaru zhotoveného na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa, predajom tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Objednávateľ teda podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v týchto prípadoch stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Odstúpenie od zmluvy

Vo všetkých ostatných prípadoch, neuvedených v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
8.2.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.2.2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2.3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.2.4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.2.5. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude zrušená sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

8.2.6. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania nad rámec potreby na zistenie jeho vlastností a funkčnosti. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

8.2.7. Tu si môžete stiahnuť Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

9. Spracúvanie osobných údajov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho na marketingové učely.

9.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.
9.9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.10. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

• totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
• kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
• účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
• ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
• okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
• v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
• dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
• informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
• informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
• existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
• Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.11. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.12. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.14. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.15. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.16. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 803/S;

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;

 

Záverečné ustanovenia

10.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

10.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.6. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým zostane nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné, neúčinné či nevymáhateľné ustanovenie platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo možno najlepšie zaručí sledovaný účel. Do toho času platí príslušná úprava podľa slovenského právneho poriadku.

Podmienky sú platné od 04. 12. 2023

 

Návrat hore